Ayat Al-Qur’an Tentang Penghuni Neraka

Diposting pada 431 views
Ayat Al-Qur’an Tentang Penghuni
Neraka
S U R A T   A L – B A Q A R
A H
2:39.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.
2:81.
(Bukan demikian), yang benar, barang siapa berbuat dosa dan ia telah diliputi
oleh dosanya, mereka itulah penghuni
neraka
, mereka kekal di dalamnya.
2:119.
Sesungguhnya Kami telah mengutusmu (Muhammad) dengan kebenaran; sebagai pembawa
berita gembira dan pemberi peringatan, dan kamu tidak akan diminta
(pertanggungjawaban) tentang penghuni-penghuni
neraka
.
2:217.
Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah:
“Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia)
dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan
mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan
berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak
henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari
agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad
di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah
yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di
dalamnya.
2:257.
Allah Pelindung orang-orang yang beriman; Dia mengeluarkan mereka dari
kegelapan (kekafiran) kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir,
pelindung-pelindungnya ialah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada
kegelapan (kekafiran). Mereka itu adalah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
Ayat Al-Qur’an Tentang Penghuni Neraka
neraka
2:275.
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti
berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan
mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat),
sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan
jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya
(terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu
adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
S U R A
T   A L – I M R O N
3:116.
Sesungguhnya orang-orang yang kafir baik harta mereka maupun anak-anak mereka,
sekali-kali tidak dapat menolak azab Allah dari mereka sedikit pun. Dan mereka
adalah penghuni neraka; mereka
kekaldi dalamnya.
S U R A
T   A L – M A A I D A H
5:10.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itu adalah
penghuni neraka.
5:29.
“Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)
ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi
orang-orang yang lalim.”
5:86. Dan
orang-orang kafir serta mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka.
S U R A
T   A L – A ‘ R A F
7:36. Dan
orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya,
mereka itu penghuni-penghuni neraka;
mereka kekal di dalamnya.
7:44. Dan
penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka (dengan mengatakan): “Sesungguhnya kami
dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada
kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa (azab) yang Tuhan
kamu menjanjikannya (kepadamu)?” Mereka (penduduk neraka) menjawab:
“Betul”. Kemudian seorang penyeru (malaikat) mengumumkan di antara
kedua golongan itu: “Kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang
lalim,
7:47. Dan
apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata: “Ya Tuhan kami, janganlah
Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang lalim itu”.
7:49.
(Orang-orang di atas A’raaf bertanya kepada penghuni neraka): “Itukah orang-orang yang kamu telah
bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah?” (Kepada orang
mukmin itu dikatakan):  “Masuklah ke
dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak (pula) kamu bersedih
hati.
7:50. Dan
penghuni neraka menyeru penghuni
surga: “Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah
dirizekikan Allah kepadamu”. Mereka (penghuni surga) menjawab:
“Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang
kafir,
S U R A
T   A T – T A U B A H
9:113.
Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun
(kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu
adalah kaum kerabat (nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang
musyrik itu, adalah penghuni neraka
Jahanam.
S U R A
T   Y U N U S
10:27.
Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan
mereka ditutupi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari
(azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam
yang gelap gulita.  Mereka itulah penghuni
neraka
; mereka kekal di dalamnya.
S U R A
T   A R – R A ‘ D U
13:5. Dan
jika (ada sesuatu) yang kamu herankan, maka yang patut mengherankan adalah
ucapan mereka: Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami sesungguhnya akan
(dikembalikan) menjadi makhluk yang baru?” Orang-orang itulah yang kafir
kepada Tuhannya; dan orang-orang itulah (yang dilekatkan) belenggu di lehernya;
mereka itulah penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.
S U R A
T   A L – H A J J
22:51.
Dan orang-orang yang berusaha dengan maksud menentang ayat-ayat Kami dengan
melemahkan (kemauan untuk beriman); mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka.
S U R A
T   F A T H I R
35:6.
Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh (mu),
karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka
menjadi penghuni neraka yang
menyala-nyala.
S U R A
T   S H A A D
38:64.
Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, (yaitu) pertengkaran penghuni neraka.
S U R A
T   A Z – Z U M A R
39:8. Dan
apabila manusia itu ditimpa kemudaratan, dia memohon (pertolongan) kepada
Tuhannya dengan kembali kepada-Nya; kemudian apabila Tuhan memberikan
nikmat-Nya kepadanya lupalah dia akan kemudaratan yang pernah dia berdoa
(kepada Allah) untuk (menghilangkannya) sebelum itu, dan dia mengada-adakan
sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan (manusia) dari jalan-Nya.
Katakanlah: Bersenang-senanglah dengan kekafiranmu itu sementara waktu;
sesungguhnya kamu termasuk penghuni
neraka
“.
S U R A
T   A L – M U ‘ M I N
40:6. Dan
demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu terhadap orang-orang
kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka.
40:43.
Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku (beriman) kepadanya tidak dapat
memperkenankan seruan apa pun baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya
kita kembali kepada Allah dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas,
mereka itulah penghuni neraka.
S U R A
T   A L – H A D I D
57:19.
Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu orang-orang
Shiddiqien dan orang-orang yang menjadi saksi di sisi Tuhan mereka.  Bagi mereka pahala dan cahaya mereka. Dan
orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni-penghuni neraka.
S U R A
T   A L – M U J A D I L A H
58:17.
Harta benda dan anak-anak mereka tiada berguna sedikit pun (untuk menolong)
mereka dari azab Allah. Mereka itulah penghuni
neraka
, mereka kekal di dalamnya.
S U R A
T   A L – H A S Y R
59:20.
Tiada sama penghuni-penghuni neraka
dengan penghuni-penghuni surga; penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang
beruntung.
Ayat Al-Qur’an Tentang Penghuni
Neraka
S U R A
T   A T – T A G H A B U N
64:10.
Dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah
penghuni-penghuni neraka, mereka
kekal di dalamnya. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
S U R A
T   A L – M U L K
67:10.
Dan mereka berkata: “Sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan
(peringatan itu) niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang
menyala-nyala”.
67:11.
Mereka mengakui dosa mereka. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala.
Artikel Sebelumnya :

Gambar Gravatar
Suka dengan kata dan cinta dengan karya.