Ayat Al-Qur’an Tentang Bertawakal Kepada Allah

Diposting pada 768 views
Ayat Al-Qur’an Tentang Bertawakal Kepada Allah
S U R A
T   A L – I M R O N

3:122.
ketika dua golongan dari padamu ingin (mundur) karena takut, padahal Allah
adalah penolong bagi kedua golongan itu. Karena itu hendaklah karena Allah saja
orang-orang mukmin bertawakal.
3:159.
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah
ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu.
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya.
3:160.
Jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu;
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan
yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah
kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.
S U R A
T   A N – N I S A ‘
4:81. Dan
mereka (orang-orang munafik) mengatakan: “(Kewajiban kami hanyalah)
taat”. Tetapi apabila mereka telah pergi dari sisimu, sebahagian dari
mereka mengatur siasat di malam hari (mengambil keputusan) lain dari yang telah
mereka katakan tadi.  Allah menulis
siasat yang mereka atur di malam hari itu, maka berpalinglah kamu dari mereka
dan tawakallah kepada Allah.
Cukuplah Allah menjadi Pelindung.
Ayat Al-Qur’an Tentang Bertawakal Kepada Allah
tawakal
S U R A
T   A L – M A A I D A H
5:11. Hai
orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah (yang diberikan-Nya)
kepadamu, di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepadamu
(untuk berbuat jahat), maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan
bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu
harus bertawakal.
5:23.
Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut (kepada Allah) yang Allah
telah memberi nikmat atas keduanya: “Serbulah mereka dengan melalui pintu
gerbang (kota) itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang. Dan hanya
kepada Allah hendaknya kamu bertawakal,
jika kamu benar-benar orang yang beriman”.
S U R A
T   A L – A ‘ R A F
7:89.
Sungguh kami mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah, jika kami
kembali kepada agamamu, sesudah Allah melepaskan kami daripadanya.  Dan tidaklah patut kami kembali kepadanya,
kecuali jika Allah, Tuhan kami menghendaki (nya). Pengetahuan Tuhan kami
meliputi segala sesuatu. Kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ya Tuhan kami, berilah keputusan antara kami dan kaum
kami dengan hak (adil) dan Engkaulah Pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.
S U R A
T   A L – A N F A A L
8:2.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut
nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya
bertambahlah iman mereka (karenanya) dan kepada Tuhan-lah mereka bertawakal,
8:49.
(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di
dalam hatinya berkata: “Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu oleh
agamanya”. (Allah berfirman): “Barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka
sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.
8:61. Dan
jika mereka condong kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya
Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
S U R A
T   A T – T A U B A H
9:51.
Katakanlah: “Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah
ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada
Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal.”
9:129.
Jika mereka berpaling (dari keimanan), maka katakanlah: “Cukuplah Allah
bagiku; tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang
memiliki Arasy yang agung”.
S U R A
T   Y U N U S
10:71.
Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh di waktu dia berkata
kepada kaumnya: “Hai kaumku, jika terasa berat bagimu tinggal (bersamaku)
dan peringatanku (kepadamu) dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah-lah aku
bertawakal, karena itu
bulatkanlah keputusanmu dan (kumpulkanlah) sekutu-sekutumu (untuk
membinasakanku). Kemudian janganlah keputusanmu itu dirahasiakan, lalu
lakukanlah terhadap diriku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku.
10:85.
Lalu mereka berkata: “Kepada Allah-lah kami bertawakal! Ya Tuhan kami; janganlah Engkau jadikan kami sasaran
fitnah bagi kaum yang lalim,
S U R A
T   H U U D
11:56.
Sesungguhnya aku bertawakal
kepada Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan
Dia-lah yang memegang ubun-ubunnya.
Sesungguhnya Tuhanku di atas jalan yang lurus.”
11:88.
Syuaib berkata: “Hai kaumku, bagaimana pikiranmu jika aku mempunyai bukti
yang nyata dari Tuhanku dan dianugerahi-Nya aku daripada-Nya rezeki yang baik
(patutkah aku menyalahi perintah-Nya)? Dan aku tidak berkehendak menyalahi kamu
(dengan mengerjakan) apa yang aku larang. Aku tidak bermaksud kecuali
(mendatangkan) perbaikan selama aku masih berkesanggupan. Dan tidak ada taufik
bagiku melainkan dengan (pertolongan) Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepada-Nya-lah aku
kembali.
11:123.
Dan kepunyaan Allah-lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepada-Nya-lah
dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. Dan sekali-kali
Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan.
S U R A
T   Y U S U F
12:67.
Dan Yakub berkata: “Hai anak-anakku janganlah kamu (bersama-sama) masuk
dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang
berlain-lain; namun demikian aku tiada dapat melepaskan kamu barang sedikit pun
daripada (takdir) Allah. Keputusan menetapkan (sesuatu) hanyalah hak Allah;
kepada-Nya-lah aku bertawakal
dan hendaklah kepada-Nya saja orang-orang yang bertawakal berserah diri”.
S U R A
T   A R – R A ‘ D U
13:30.
Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah
berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al
Qur’an) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan Yang
Maha Pemurah. Katakanlah: Dialah Tuhanku tidak ada Tuhan (yang berhak disembah)
selain Dia; hanya kepada-Nya aku bertawakal
dan hanya kepada-Nya aku bertobat”.
S U R A
T   I B R A H I M
14:11.
Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka: Kami tidak lain hanyalah manusia
seperti kamu, akan tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki
di antara hamba-hamba-Nya. Dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti
kepada kamu melainkan dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah sajalah
hendaknya orang-orang mukmin bertawakal.
14:12.
Mengapa Kami tidak akan bertawakal
kepada Allah padahal Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami
sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan
kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri”.
S U R A
T   A L – N A H L
16:42.
(yaitu) orang-orang yang sabar dan hanya kepada Tuhan saja mereka bertawakal.
16:99.
Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan
bertawakal kepada Tuhannya.
S U R A
T   A S Y – S Y U A R A ‘
26:217.
Dan bertawakallah kepada (Allah)
Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang,
S U R A
T   A N – N A M L
27:79.
Sebab itu bertawakallah kepada
Allah, sesungguhnya kamu berada di atas kebenaran yang nyata.
S U R A
T   A L – A H Z A B
33:48.
Dan janganlah kamu menuruti orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik itu,
janganlah kamu hiraukan gangguan mereka dan bertawakallah kepada Allah. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.
S U R A
T   A Z – Z U M A R
39:38.
Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka: “Siapakah yang menciptakan
langit dan bumi?”, niscaya mereka menjawab: “Allah”. Katakanlah:
“Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu seru selain Allah, jika
Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu
dapat menghilangkan kemudaratan itu, atau jika Allah hendak memberi rahmat
kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmat-Nya?. Katakanlah: “Cukuplah
Allah bagiku”. Kepada-Nya lah bertawakal
orang-orang yang berserah diri.
S U R A
T   A S Y – S Y U U R A
42:10.
Tentang sesuatu apa pun kamu berselisih maka putusannya (terserah) kepada
Allah. (Yang mempunyai sifat-sifat demikian) itulah Allah Tuhanku.  Kepada-Nya lah aku bertawakal dan kepada-Nya lah aku kembali.
42:36.
Maka sesuatu apa pun yang diberikan kepadamu, itu adalah kenikmatan hidup di
dunia; dan yang ada pada sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang
yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal.
S U R A
T   A L – M U J A D I L A H
58:10.
Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu adalah dari setan, supaya orang-orang yang
beriman itu berduka cita, sedang pembicaraan itu tiadalah memberi mudarat
sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah dan kepada Allah-lah
hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal.
S U R A
T   A L – M U M T A H A N A H
60:4.
Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan
orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka:
Sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain
Allah, kami ingkari (kekafiran) mu dan telah nyata antara kami dan kamu
permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah
saja. Kecuali perkataan Ibrahim kepada bapaknya: “Sesungguhnya aku akan
memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak sesuatu pun dari kamu
(siksaan) Allah”.  (Ibrahim
berkata): “Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah
kami bertobat dan hanya kepada Engkaulah kami kembali,
S U R A
T   A T – T A G H A B U N
64:13.
(Dia-lah) Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Dan
hendaklah orang-orang mukmin bertawakal
kepada Allah saja.
S U R A
T   A T – T H A L A Q
65:3. Dan
memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa
yang bertawakal kepada Allah
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan) nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan
urusan (yang dikehendaki) Nya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu.
S U R A
T   A L – M U L K
67:29.
Katakanlah: “Dia-lah Allah Yang Maha Penyayang, kami beriman kepada-Nya
dan kepada-Nya-lah kami bertawakal.
Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang
nyata”.
  Ayat Al-Qur’an Tentang Bertawakal Kepada Allah
Artikel Sebelumnya :   
Gambar Gravatar
Suka dengan kata dan cinta dengan karya.