Pengertian dan Macam Macam Zakat

Pengertian dan Macam Macam Zakat -  Zakat adalah salah satu Rukun Islam yang jumlahnya ada lima. Karena demikian pentngnya ibadah zakat ini, sehingga menduduki tempat nomor tiga setelah shalat.

Allah swt telah menyebutkan soal zakat ini di dalam Al Quran sebanyak 82 tempat, dan selalu berdampingan penyebutannya dengan kewajiban shalat. Hal ini menunjukan bahwa keduanya mempunyai arti yang sangat pentng dan memiliki hubungan yang erat secara timbal balik.

Shalat merupakan ibadah jasmaniah yang paling utama, sedangkan zakat dibandang sebagai ibadah harta benda yang paling mulia. Dengan dikeluarkannya zakat, maka akan dapat mensucikan harta benda dan jiwa pemilik harta benda itu.

Firman Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya :

Ambillah dari harta benda mereka zakat untuk membersihkan dan mensucikan mereka dengan zakat iitu.
Dan juga dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43 Allah berfirman :

Dirikanlah olehmu shalat dan bayarlah zakat serta rukuklah bersama-sama dengan orang yang rukuk.
Pengertian hadits Nabi 
Macam-macam zakat yang wajib dikeluarkan, dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu :

1. Zakat Fitrah

Pengertian zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang pada bulan Ramadhan dan waktu dikeluarkannya ialah sampai menjelang saat shalat idul fitri dilaksanakan. Zakat fitrah yang harus dikeluarkan berupa bahan makanan pokok. Apabila suatu penduduk makanan pokoknya beras, maka zakat fitrah yang harus dikeluarkan adalah berupa beras. Begitu pula, bila makanan pokoknya gandum, maka zakat fitrahnya adalah gandum.

Zakat fitrah boleh juga dengan uang, tetapi diukur dengan harga beras atau gandum sesuai dengan keadaan harga bahan pokok makanannya.

2. Zakat Mal

Pengertian zakat mal adalah zakat yang berhubungan dengan harta benda. Macam-macam zakat harta benda adalah sebagai berikut :
  • Zakaatun nuquud adalah zakat harta kekayaan. Misalnya : emas, perak, uang dan sebagainya.
  • Zakaatut tijarah adalah zakat barang-barang dagangan. Yaitu semua barang  barang yang diperdagangkan.
  • Zakaatul an'aam adalah zakat binatang ternak. Misalnya kambing, sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya.
Ketiga zakat diatas harus dikeluarkan setiap satu tahun sekali dan telah mencapai nisab (ukuran jumlahny).
  •  Zakaatuz ziraa'ah adalah zakat pertanian dan perkebunan. Misalnya gandum, padi, jagung, dan lain-lain. Zakat pertanian dan perkebunan ini harus dikeluarkan pada setiap musim panen. Banyaknya zakat pertanian dan perkebunan yang harus dikeluarkan adalah 10 % , apabila pengairannya itu dari air hujan atau mata air, atau yang tidak memerlukan tenaga (upah). Sedangkan yang pengairannya memerlukan tenaga dan biaya yang mahal maka zakatnya hanya 5 persen.
  • Zakaatuz Ziraa'ah adalah zakat pertani
Demikian pengertian zakat dan macam-macam zakat. Baca juga : Pengertian Syirik dan Musyrik

Belum ada Komentar untuk "Pengertian dan Macam Macam Zakat"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2Iklan Bawah Artikel